O nas

Kilka słów o nas...


         W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Solcu nad Wisłą  funkcjonuje szkoła podstawowa – klasy VI,  VII i VIII. Natomiast w Filii w Szymanowie szkoła branżowa I stopnia kształcąca w zawodach: fryzjer, kucharz, mechanik samochodowy i murarz-tynkarz.

 

 

Realizowane programy

 

W placówce realizowane są następujące programy:

 

  1. Program wychowawczo-profilaktyczny:

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych naszej placówki jest współpraca całej społeczności ośrodka oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą ośrodka jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z wychowanków oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie wychowanków w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów młodzieży. Podstawowym celem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom ryzykownym.

 

      2. Program współpracy ze środowiskiem lokalnym

Nasza placówka dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku oraz upowszechnia swoje osiągnięcia. Współpracuje z lokalnymi ośrodkami kultury, bibliotekami, czasopismem oraz rozgłośnią radiową, a także takimi instytucjami jak dom pomocy społecznej czy straż pożarna. Nauczyciele i uczniowie podejmują działania służące pożytkowi lokalnej społeczności.

 

     3. Program zajęć socjoterapeutycznych

Głównym celem procesu socjoterapeutycznego jest wzmacnianie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych. Stworzenie poszczególnym uczniom doświadczeń korygujących ich sądy urazowe. Czynnikiem zmiany są doświadczenia korekcyjne, emocjonalne i nabywanie nowych umiejętności. Zmiany sądów urazowych dotyczą czterech obszarów: ja – rówieśnicy, ja – dorośli, ja – zadanie, ja – ja. Zajęcia odbywają się w grupach, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

 

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe


Doradztwo edukacyjno-zawodowe dotyczy procesu pomagania uczniom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kierunku kariery zawodowej. W naszej placówce wychowankowie kształtują  postawy aktywne wobec planowanej kariery edukacyjnej i zawodowej uczestnicząc w zajęciach z doradztwa zawodowego.

 

Zajęcia z rewalidacji

 

Poprzez prowadzone przez nas zajęcia następuje rozwijanie u wychowanków  percepcji słuchowej, usprawnianie percepcji wzrokowej, koncentracji uwagi, ćwiczenia motoryki, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych.